Paint Horse Club ČR, z. s.

Koně plemene American Paint Horse jsou po všech stránkách výjimeční: svou povahou, atletickými schopnostmi, pracovitostí a především zbarvením, které dělá z každého kusu neopakovatelný originál. Snažíme se toto plemeno v ČR propagovat a podporovat jeho chov a k tomu slouží i naše stránky. Rady a informace tady najdou jak ti, kdo se o Painty teprve začínají zajímat, tak i zkušenější chovatelé a jezdci. A samozřejmě jakékoli případné dotazy rádi zodpovíme.

Programy

Amatérské programy

Amatérské třídy jsou pravidelně nabízeny na každé Czech Paint Horse Show. Přesto ne všichni vědí kdo a za jakých podmínek se vlastně za amatéra může označit, o vyplňování přihlášky ani nemluvě. Protože už se napříště nebudou vědomé či nevědomé nepřesnosti v této oblasti tolerovat, doporučujeme všem, aby si přečetli plné znění překladu Pravidel APHA.

Přihláška pro nové žadatele o statut amatéra pro rok 2013
Přihláška pro žadatele obnovující statut amatéra pro rok 2013

Programy pro amatéry a začínající amatéry - APHA

AM-000 Pravidla amatérského programu
Následující pravidla vstupují v platnost 1. ledna r. 2008 a v souvislosti s tím přestávají nadále platit pravidla předchozí.

AM-005 Výklad pravidel
Ve všech situacích, které amatérský program nepopisuje, budou uplatňována pravidla a nařízení APHA.

AM-010
A. Aby se amatérský závodník pod APHA kvalifikoval pro tento statut, musí splnit následující požadavky:
1. Jednotlivec je považován za amatéra v okamžiku, kdy už nadále nemůže startovat v programu pro mládež. Pro účely uznání amatéra se věk jednotlivce k 1. lednu považuje za platný pro celý kalendářní rok.

2.
a) Po období 60 měsíců (5 let) předtím než žádost o udělení statutu amatéra obdrží kancelář APHA nesmí žadatel předvádět, jezdit, posuzovat jako rozhodčí, trénovat nebo asistovat při tréninku koně za úplatu, ať už přímo či nepřímo, nesmí obdržet úhradu za poskytování instrukcí jiné osobě při ježdění, zapřahání nebo trénovaní koní, ani nesmí obdržet odměnu za poskytování instrukcí jiné osobě o předvádění koně na soutěži.
b) Jednotlivec nesmí předvádět, jezdit, trénovat nebo asistovat při tréninku koně, u něhož partner jednotlivce kdykoli předtím obdržel jakoukoli formu odměny, ať přímo či nepřímo, za trénování, asistenci při trénování či předvádění příslušného koně na soutěži po dobu 60 měsíců (5 let) před datem, kdy kancelář APHA obdrží žádost u udělení statutu amatéra.
c) Jednotlivec, jemuž bylo uhrazeno startovné nebo jenž vyhrál peněžitou cenu, se stále smí ucházet o statut amatéra. Ovšem pokud amatér předvádí koně v majetku nějaké druhé osoby nebo osoby uvedené v bodě AM-020, považuje se úhrada nákladů – diety, ubytování, doprava, cestovné – za odměnu. Úhrada startovného někým jiným než přímým rodinným příslušníkem bude považována za odměnu, pokud nebylo startovné poskytnuto jako protislužba. Viz pravidlo SC-160 G2.
d) statut amatéra si lze udržet pouze trvalým odmítáním odměn.
e) rozhodčí jakýchkoli uznaných jezdeckých závodů se o statut amatéra nemůže ucházet.

AM-015 Žádost a amatérskou kartu a její obnovení
A. Každý soutěžící v amatérské třídě se musí prokázat platnou amatérskou kartou vydanou APHA. Showmanagement (kancelář závodů) musí kartu, její kopii či dočasnou kartu na každých závodech zkontrolovat. Žádost o vydání/ prodloužení amatérské karty se podává na formuláři APHA, jenž je k dispozici zdarma, a zasílá se zpět s příslušnými poplatky. O dočasnou amatérskou kartu si může soutěžící zažádat u sekretáře závodů kterékoli APHA-approved show.

1. Všechny žádosti o amatérské karty a žádosti o jejich obnovení se každým rokem postupují kontrolní radě amatérského programu. Držitelé amatérských karet budou kontrolováni každoročně po obdržení jejich žádosti o prodloužení.
2. Falšování žádosti o amatérskou kartu povede k disciplinárnímu řízení. V jeho důsleku může výkonný výbor odebral statut amatéra kterékoli osobě, která poruší některé ze stanov, pravidel či nařízení APHA. Rozhodnutí výkonného výboru je konečné. Je-li karta z tohoto důvodu zrušena, lze o ni znovu požádat až po uplynutí 60 měsíců od data, kdy byl odeslán dopis s oznámením o odebrání statutu amatéra.
3. Roční poplatek za kartu činí 15 dolarů. Karta platí do 31. prosince daného roku.
4. Je-li vyžadpváno vystavení amatérské karty dříve než za 3 týdny od data, kdy kancelář APHA obdrží žádost, je považováno za spěšné vyřízení a k žádosti je pak nutno kromě základního poplatku přiložit i 25 dolarů za spěšné vyřízení. Je-li žádost zamítnuta, je tento poplatek nevratný.
5. Je-li žádost a amatérskou kartu zaslána faxem a je-li k zaslání karty žadateli použit stejný přístroj, je účtován poplatek 5 USD.
6. Při vyžádání nové amatérské karty z důvodu změny jména se uplatňuje poplatek 5 USD.
7. Poplatek za vystavení nové karty při ztrátě.
a) při ztrátě karty je třeba na kancelář APHA zaslat písemné oznámení a poplatek 5 USD, teprve pak bude karta znovu vystavena. Žádost o vystavení nové karty na závodech musí být podána na Temporary Application (dočasná karta) spolu s poplatkem 30 USD sekretáři závodů.
b) pokud žadatel neobdrží kartu do 60 dní od podání žádosti, musí být před vypršením těchto 60 dní zaslána na APHA písemná zpráva, teprve pak může být karta vystavena znova. Pokud nebude v období 60 dní APHA upozorněna na to, že žadatel kartu nedostal, bude za vystavení nové karty účtovat 5 USD.

AM-020 Vztah k majiteli koně
A. Každý kůň předváděný v amatérské třídě na APHA-approved soutěži nebo soutěži sponzorované APHA, nebo v případě kvalifikace pro různé amatérské body, tituly a ceny, musí být amatér nebo jeho rodina aktuálním majitelem předváděného koně. Do rodiny se zahrnují následující: matka, otec, syn, dcera, bratr, sestra, vnuk/-čka, prarodič, zákonný zástupce, příbuzní z manželovy/-činy strany (otec, matka, bratr, sestra, syn, dcera), nevlastní dítě, nevlastní rodič, nevlastní bratr/ sestra, teta, strýc, neteř, synovec, případně společnost, ranč či farma ve výhradním vlastnictví jedné osoby. Toto vlastnictví musí být evidováno v záznamech APHA. Tento požadavek na vztah k majiteli koně se uplatňuje i dále v těchto pravidlech.
1. Koně pronajatí amatérem nebo jeho rodinou nemohou v APHA-approved amatérských třídách startovat, ani se kvalifikovat pro amatérské body a/nebo ceny.
2. Koně, kde je registrovaným majitelem společenství nebo společné vlastnictví jiných osob než těch uvedených výše, nemohou startovat v APHA-approved amatérských třídách, ani získat APHA amatérské body a/nebo ceny.
3. Amatér, jenž je manželem trenéra, nesmí předvádět koně, za jehož výcvik jeho manžel/trenér obdržel během 6 měsíců před předváděním koně odměnu.
4. Koně ve vlastnictví univerzit a vysokých škol (zřejmě se neuplatňuje v ČR).
B. Předvádějící musí být schopen na závodech doložit vlastnictví koně předložením registračního certifikátu koně nebo jeho čitelné kopie, kde je uvedeno správné jméno či jména majitel tak jak bylo vytištěno u APHA.

Paint Horse Club by vás na této stránce rád informoval o dalších možnostech, jak lépe zhodnotit vaše strakaté koně, a to nejen v rámci naší republiky. Další údaje budeme doplňovat postupně.

Progrm PAC

Paint Alternative Competition PAC je zkratkou anglického názvu Paint Alternative Competition, což je název jednoho z mnoha programů, jež APHA nabízí majitelům paintů. Základní myšlenka programu PAC je dopřát plnohodnotné ohodnocení všem těm, kdo úspěšně prezentují painty i mimo oficiální soutěže, a zanést jejich výsledky do záznamů koně u APHA.

APHA schválila pro zařazení do programu PAC 27 jezdeckých disciplín, které pokrývají široké spektrum od westernových až po klasickou drezúru. Navíc si jezdci mohou zažádat, aby byla na seznam zařazena i další disciplína, o niž by měli zájem. Jen velmi stručně uvádíme některé z nich: cutting, klasická drezúra, zápřahy, vytrvalostní ježdění, anglické disciplíny typu hunter, horsemanship, showmanship, jezdecké hry (tyče, stake race, key hole, barely), halter, soutěže hendikepovaných jezdců (pod hlavičkou národní asociace), parkury, reining, lasování, team penning, trail, western pleasure, western riding, working cow horse, yearling longe line a další. Pro plný přehled více najdete v Pravidlech APHA 2008.

Aby APHA výsledky z programu PAC započítala, musí se jednat o výsledky ze soutěží pořádaných asociací nebo organizací s pečlivě vedenými záznamy o jednotlivých soutěžích a konkretních výsledích, která má navíc svůj řídící orgán a představitele, jenž je oprávněn k podpisu formuláře, jímž se tato organizace do PAC přihlašuje. Podepsaný formulář, kde je uveden i přehled pořádaných soutěží v příslušném roce, se odešle na APHA a každoročně se obnovuje.

Jezdec, jenž se rozhodne do programu PAC přihlásit, nemusí být členem APHA. Musí ovšem uhradit roční „zápisné“, které činí pro člena 25, pro nečlena 70 dolarů, což je ovšem při současném kurzu dolarů částka snesitelná. Po odeslání přihlášky a poplatku obdrží kartu PAC a několik „hlášenek“ (report forms). Vše, co pak potřebuje udělat, je startovat na závodech některé organizace přihlášené do programu PAC a předložit tam ke kontrole doklady svého koně. Pokud se jezdec s paintem umístí, zajde do kanceláře závodů, kde si nechá potvrdit kartu a na hlášence vyplnit umístění svého koně a počet koní stratujících ve třídě. Hlášenku do 30 dnů odešle na APHA a ta mu přidělí tzv. kredity, a to podle naprosto stejného principu, jakým jsou přidělovány body na soutěžích APHA. Tyto kredity se stávají celoživotní součástí záznamů koně u APHA a mají zásadní vypovídací hodnotu o jeho kvalitách. Za získání dvaceti kreditů v jedné kategorii obdrží paint „čestné uznání“ (Certificate of Recognition) a další ocenění následují podle počtu úspěchů. Na všechny tituly a ceny ovšem dosáhnou pouze členové APHA. Dobrá zpráva je, že program PAC je otevřen jak strakatým, tak nestrakatým paintům.

Přihláška (pdf 210 kB) a návod v češtině

Hlášenka (PAC Exhibitor Report, pdf 36 kB) a návod v češtině

Registration Incentive Program

APHA nově nabízí svým aktivním členům způsob jak ušetřit peníze. Vyšla totiž vstříc majitelům starších neregistrovaných koní a koní, u nichž je třeba provést několikanásobnou změnu majitele najednou a nabídla jim tzv. Registration Incentive Program (RIP). Prostřednictvím tohoto programu tak lze po jistou omezenou dobu registrovat za výhodný poplatek dvouleté a starší koně, a to jak ze základního registru, tak koně jednobarevné. Z tabulky je zřejmé, že úspora pro majitele může být skutečně významná, až 400 USD. Program RIP je rovněž způsobem, jímž chce APHA umožnit majitelům umožnit provedení několikanásobné změny majitele (tzv. transféru). Zatímco v běžné praxi musí aktuální majitel doplatit částku 15 USD x počet změn , k nimž u koně došlo, RIP zavádí jednorázový poplatek 15 USD bez ohledu na počet rukou, jimiž kůň prošel od majitele registrovaného u APHA k majiteli současnému. S programem RIP přichází také možnost provést bezplatně řadu změn v papírech koně, a to třeba kastraci, změnu barvy, tetování či výžehy.

Aktuální poplatky odstávče roček 2letý 3letý a starší poplatek RIP
Regular Registry $20 / $25 / $35 $75 $250 $500 $100
Solid Paint-Bred $15 $50 $50 $100 $50

©  PHC ČR

Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o., Zlín - © 2009 - 2016